הקורס יבדוק את הקולנוע הישראלי בקונטקסט של הקולנוע העולמי מצד אחד ובקונטקסט של התרבות הישראלית מצד שני. בהקשר הבינלאומי, הקולנוע הישראלי ייבחן כחלק מהתפתחות שפת הקולנוע בהיסטוריה של המדיום: טיב האינטראקציה בין השפה של הקולנוע הישראלי לשפת הקולנוע שהתפתחה מחוץ לישראל במאה ועשרים שנות קולנוע, השפעת המתח בין הקולנוע האמריקני לקולנוע האירופאי על הקולנוע הישראלי, תהליכים בקולנוע הישראלי כתוצאה וכתגובה לתהליכים בקולנוע העולמי.

בהקשר הלאומי, תרבותי ומקומי ייבחן הקולנוע הישראלי כראי של תהליכים העוברים על החברה הישראלית מצד אחד, וכמדרבן ויוצר תהליכים מצד שני. ייבדק הקשר בין הקולנוע הישראלי לטלוויזיה בארץ ובין השניים לבין ביטויים תרבותיים אחרים כמו אמנות פלסטית וספרות עברית. הקשר בין מראות וקולות הסרטים לבין הסביבה בה נוצרו: מזג האוויר, האור, הנוף והטמפרמנט הישראלי, וכן הקשר בין התימאטיקה של הסרטים הישראליים ואופני ייצוג הדמויות ובחירתן לבין התהליכים ההיסטוריים, החברתיים והפוליטיים, שהתרחשו בארץ במקביל.

הסוגיות המתוארות לעיל ייבחנו תוך צפייה בקטעי סרטים, בסרטים קצרים וארוכים, בסרטי תעודה ובסרטי עלילה. פרט לסרטים שיוקרנו במהלך השיעור, התלמידים יחויבו לצפות בסרטים נוספים (הסרטים הנלווים) כחלק מעבודתם לקראת השיעור ואחריו.