Help with Search courses
תאור הקורס:

קורס זה הוא המשכו של הקורס גישות בחקר פולקלור ותרבות עממית שניתן בסמסטר הראשון. בקורס נדון בתיאוריות ומחלוקות עכשוויות במחקר בתחום, המסתמכות על הגישות הקודמות להן, כגון: גישות פוסט סטרוקטורליות, ופוסט מודרניסטיות, גישות פמיניסטיות, גישות של כוח והתנגדות ואחרות. הללו יילמדו בהתייחס לתרבות העממית ולמחקר הפולקלור ותוך הדגשת השפעות וקשרי הגומלין ביניהן.

דרישות הקורס:

בנוסף לחומר השיעור, הקורס מבוסס על קריאה. טקסטים רבים הינם מחקרים העוסקים במקרים ותרבויות ספציפיות. אלה ייקראו בקורס כדי ללמוד כיצד הכותבים והאסכולות השונות אותן הם מייצגים מתבוננים במקרה הספציפי. פרטי הביבליוגרפיה מייצגים פרספקטיבות אינטלקטואליות-תיאורטיות בחקר תרבות עממית. בסיום הקורס יתקיים מבחן בית המשלב בין חומר הקריאה וההרצאות.