מבוא לאקולוגיה וביולוגיה של אוכלוסיות 2015-2016 (קורס מספר 72107) תכנית הקורס 19-20 אוקטובר 2015 ( אמציה ) א. איפיון הקורס ונושאיו. מושגי יסוד. דוגמא למחקר באקולוגיה –השפעת זרמי הים על אלמוגים. תנאי הסביבה וגורמים מגבילים עיקריים בבתי גידול יבשתיים: אקלים, משקעים, התאדות, קרינת השמש, חום ורוח. ב. תנאי הסביבה וגורמים מגבילים עיקריים באגמים ובים: שיכוב, ערבוב, זרמים, נוטריינטים, אור, מליחות 26-27 אוקטובר ( דרור ) א. רמות אירגון באקולוגיה. רמות טרופיות, אורך שרשרת המזון, מארגי מזון, הפירמידה האלטונית. מעברי חומר ואנרגיה בפרט ובחברה. ב. יעילות אקולוגית. תהליכי פירוק ומיחזור. 2-3 נובמבר ( דרור ) אקולוגיה אבולוציונית 9-10 נובמבר ( דרור ) הפרט וסביבתו א. הפרט וסביבתו: התאמות פיסיולוגיות, מורפולוגיות והתנהגותיות לתנאי סביבה קבועים. אקולוגיה אבולוציונית ופסיולוגית. ב. התאמות לתנאי סביבה משתנים. פלסטיות פנוטיפית. מהלך חיים. רביה, הפצה וגידול. אסטרטגיות K ו- r. המרה (trade off) בין תכונות. 16-17 נובמבר ( אמציה ) תחרות (חלק א') א. גידול של אוכלוסיה בסביבה בלתי מוגבלת ובסביבה מוגבלת משאבים. המודל הלוגיסטי. ב. מודל לוטקה-וולטרה (שווי משקל בין שתי אוכלוסיות). תחרות תוך מינית ובין מינית. 23-24 נובמבר ( אמציה ) תחרות (חלק ב'): א. המצאות מינים בבית גידול משותף. הסטה ושחרור של תכונות הקשורות לניצול משאבים. מפזר אידאלי חופשי. דגמי מפזר. ב. מבנה גילים באוכלוסייה. טבלאות חיים. חישוב קצב הגידול באכולוסיות עם דורות חופפים. 30 נובמבר - 1 דצמבר ( עוזי ) גנטיקה של אוכלוסיות 7-8 דצמבר ( עוזי ) אסטרטגיות אבולוציוניות יציבות 14-15 דצמבר ( אמציה ) טריפה (חלק א') א) דינמיקה של אוכלוסיות טורף-נטרף. התנהגות טורפים ונטרפים. שלושת טיפוסי התגובה התפקודית. מודל הדיסקיות שלHolling . התגובה המספרית. תדמית חיפוש. ב) התנהגות אופטימלית באסוף מזון. כוללניות והתמחות. טריפה בסביבה כיתמית. בקרה ביולוגית. 21-22 דצמבר ( דרור ) טריפה (חלק ב'): סיכוני טריפה והשפעותיהם 28-29 דצמבר ( דרור ) טפילות, הדדיות ויחסי צמח בע"ח 4-5 ינואר (2016) ( דרור ) מארגי מזון, חברות אקולוגיות, מגוון ביולוגי א. סוקצסיה. מגוון המינים. ביוגיאוגרפיה של איים. מנגונים השומרים על מגוון גבוה. תיאורית ההפרעה הבינונית. ב. השפעת טורפים על מבנה החברה, מין מפתח. מצבי ש"מ חליפיים. שליטה עילית ושליטה תחתית. הפצה, התיישבות וגיוס. 11-12 ינואר ( אמציה ) א. מחזורי חנקן ופחמן ב. שינויים גלובליים והשלכות למפרץ אילת. 18-19 ינואר ( דרור ) א. אקולוגיה מרחבית ב. שמירת טבע